Nitya Yantra (Pure Numerological Chant Guide Edition)

by Xen

/
1.
Aim Hrim Shrim Am Aim Sa Ka La Hrim Nityaklinn Mahadrave Sauh Am Kameshvari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
2.
Aim Hrim Shrim Am Aim Bhagabuge Bhagodari Bhagamale Bhagavahe Bhagaguhye Bhagayoni Bhaganipatini Sarvabhagavasashankari Bhagarupe Nityaklinn Bhagaklinn Klinnadrave Kledaya Dravaya Amoghe Bhagavicce Kshubha Kshobhaya Sarvasatvan Bhagodari Aim Blum Jem Blum Bhem Blum Mom Blum Hem Blum Hem Klinn Sarvani Bhagani Me Vashamanaya Strim Hara Blum Hrim Am Bhagamalini Nitya Shri
3.
Aim Hrim Shrim Nityaklinn Madadrave Svaha Im Nityaklinna Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
4.
Aim Hrim Shrim Im Om Krom Bhrom Kraum Jhmraum Cchraum Jraum Svaha Im Bherunda Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
5.
Om Hrim Vahnivasiniyai Namah
6.
Um Hrim Klinne Aim Krom Nityamadadrave Hrim Um Mahavajreshvari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
7.
Aim Hrim Shrim Shivadutyai Namah Shivadutinitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
8.
Om Hrim Hum Khe Ca Che Ksah Strim Hum Kse Hrim Phat
9.
Aim Hrim Shrim Aim Klim Sauh Kulasundari Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
10.
Ha Sa Ka La Ra Daim Ha Sa Ka La Ra Dim Ha Sa Ka La Ra Dauh Nitya Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
11.
Aim Hrim Shrim Phrem Strum Krom Am Klim Aim Blum Nityamadadrave Hum Phrem Hrim Em Nilapataka Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
12.
Aim Hrim Shrim Bha Ma Ra Ya Aum Aim Vijaya Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
13.
Aim Hrim Shrim Svaom Om Sarvamangala Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah
14.
Om namo bhagavati Jvalamalini devadevi sarvabhutasamharakarike jatavedasi jvalanti jvala jvala prajvala prajvala Hrim Hrim Hum Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Jvalamalini Hum Phat Svaha
15.
Aim Hrim Shrim Ckaum Am Chitra Nitya Shri Padukam Pujayami Tarpayami Namah

about

A deep 90 minute Nitya Yantra meditation chant guide: featuring 15 yantra-geometry based binaural beat programs for divine archetype/ vortex synchronization.

credits

released November 24, 2019

All Artwork, Live Chants, Ambience, Programming & Production by Xen.

license

all rights reserved

tags

If you like Xen, you may also like: